Bibel & Samhälle

Under den här rubriken skriver jag artiklar i olika ämnen som relaterar till Bibeln och det kristna livet. Det kan gälla både teologiska frågor, såväl som livsstilsfrågor och den kristna församlingens gemenskap och uppdrag. Här skriver jag också om olika aktuella samhällsfrågor utifrån ett kristet perspektiv. Du får gärna kontakta mig angående artiklarna eller kommentera dem.

De kristnas saliga hopp – Jesus återkomst 21-09-29

Förkunnelsen om den yttersta tiden, kallad eskatologi (eschatos som betyder sist, ytterst), har varit mycket sparsam, för att inte säga ”bortglömd”, i stora delar av den kristna kyrkan i Sverige under en ganska lång tid. Men under de senaste åren har den börjat väckas till liv här och där….

Vishet är de bästa ting som sökas kan all värden kring

Om det är något som vi är i trängande behov av i dessa tider är det sådana män och kvinnor som har vittnesbörd om sig att vara visa och kloka. Till församlingen i Korint skriver Paulus retoriskt: ”Var är de visa? …. 

Den trånga portens teologi för året 2021

Jag tror att de flesta som läser mina artiklar på hemsidan har en kristen bekännelse och många upplever att tiden vi lever i, och går till mötes, är mycket allvarlig ur ett kristet, bibliskt perspektiv. Samtidigt tycker jag mig sakna en tydlig krisinsikt hos kristenheten i stort. Trots att ”corona-året” skapat oro och ängslan både bland kristna och icke kristna är det knappast en allmän insikt att corona-pandemin kan vara ett tecken på någonting allvarligare som ligger framför oss. …. 

Tid för motstånd med kärlekens och sanningens vapen

Det är nu, under pågående corona-pandemi, vi kristna har möjlighet att göra skillnad bland våra medmänniskor genom att agera som den motståndsrörelse vi är kallade att vara i den här världen. Var och en behöver överväga att göra motstånd, motiverade av Guds kärlek och sanning, ….

Tydliga tidstecken – känn ingen oro 20-10-19

Jesus nämnde om händelser som skulle komma över världen den sista tiden, strax före hans återkomst, vilka lärjungarna skulle se som tecken som varslade om hans ankomst. (Luk. 21:7ff.). Lärjungarnas hållning, såväl som Isaskars söners hållning inför tidens händelser gäller också för oss nutida Gudsrikesbarn. ….

 

Gud väntar på Sveriges kristna – omvänd er!

Behovet av omvändelse är ständigt närvarande hos den kristna människan, just därför att vi är svaga och ofullkomliga i oss själva. Vi gör saker och tänker sådant som inte är välbehagligt för Gud, vi syndar alltså, och när vi syndar så lär Bibeln att vi ska omvända oss och be Gud om förlåtelse. Då förlåter han oss och renar oss så att vi kan leva i frihet och tjäna honom med glädje. …. 

Sverige behöver ett moget, bibliskt ledarskap

Säkert håller de flesta med om att alla människor behöver en god ledning i livet. Visserligen lever det bevingade ordet fortfarande, ”Bra karl reder sig själv”, men i livets realiteter måste vi nog erkänna att det inte alltid håller. Man behöver inte söka länge för att hitta exempel på både goda och dåliga ledare i …. 

En Nationaldag i försoningens tecken

Årets nationaldag kommer att vara viktigare än på mycket länge för Sveriges medborgare i allmänhet och för oss kristna i synnerhet på grund av att samhället är svårt drabbat av en global virus-pandemi, ….

Coronaviruset och Guds Ande förändrar Sverige 20-05-04

Våren 2020 är både lik och olik den vanliga svenska våren. I skogsbackarna står blåa och vita sippor och i trädgårdarna lyser krokus i gult och blått, som om Skaparen vill visa att han tänker på Sverige just i denna tid. Samtidigt är samhället drabbat av en global virus-pandemi, i Bibeln kallad pest /loimoí/ (Luk. 21:11), vilket inger oro, sorg och förtvivlan i människosjälen. Då jag var i bön vid årsskiftet fick jag en känsla av att året 2020 skulle föra med sig starka skakningar i samhället. Det dröjde bara en dryg månad …. 

Guds folk måste mobiliseras

År 2020 kan bli ett år då skakningar av olika slag, som Bibeln talar om, kommer att tillta i styrka och omfattning. Flera starka jordbävningar har skett i början på detta år, något massmedia inte rapporterat om då man varit upptagen med coronaviruset. Jordbävning i havet utanför ryska ostkusten nära Kurilöarna med magnituden 7,5. I Kroatiens huvudstad Zagreb en jordbävning på 5,3, den kraftigaste där på 120 år som orsakade stora skador. Andra områden som nyligen drabbats är Oklahoma, USA, Iran, Filippinerna, Japan, Mexico och Turkiet. …

Kristna fastetiden fylls med bön i Sverige och Norden

Många kristna upplever nu att Gud är verksam på ett särskilt sätt bland människor i Sverige. Allt fler ovana kyrkobesökare kommer till väckelsemöten och deltar i Alfagrupper. Det senaste året har hundratals personer i olika åldrar kommit till tro på Jesus och blivit frälsta. Och denna vår, under den kyrkliga fasteperioden, pågår den största mobiliseringen på länge för bön och fasta. … 

Tidstecknen visar att Jesus är nära…

Vi är i början på 2020, ett årtal som känns lätt att skriva men inte lika lätt att förutse. En sak vet vi dock – att Jesu återkomst är oss närmare i år än tidigare. Vi vet också att Jesus är densamme igår, idag och i evighet och att Gud kommer att fullborda sin frälsningsplan i enlighet med Bibelns profetiska ord. Jag har en inre känsla att detta år kommer att präglas av en starkare konfrontation i andevärlden mellan ljusets och mörkrets makter, som kommer att visa sig tydligare i den fysiska världen. …

År 2020-30 avgörande för mänsklighetens framtid 19-11-29

Frågorna omkring miljö- och klimatförändringar fortsätter att debatteras i massmedia och nya märkliga inslag gör sig gällande. För att bättre förstå den aktuella frågan om klimatkris, och debatten som förs i ämnet, är det bra att ha ett större tidsperspektiv. Frågorna om klimatet och dess påverkan på jorden och mänskligheten är inte nya, som jag skriver här. Detta är en fortsättning på min förra artikel …. 

Klimataktivismen och Globallisternas agenda 19-10-04

Man kan fråga sig varför klimatdebatten tagit sådan fart de senaste tre åren och att det påstås att vi har cirka tio år på oss att rädda jorden? Forskningen har ju varit känd länge. Beror det möjligen på att FN:s miljöprogram Agenda 2030, som introducerades tre månader före klimatmötet i Paris på hösten 2015, skedde samtidigt som flyktingvågen började översvämma Europa? …

Paradigmskifte i andevärlden 2014

Det blir alltmer uppenbart att vårt svenska samhälle lider under en ondskefull attack som har sin källa i onda och orena andemakters opererande. Våldshandlingar sker på öppen gata, bombattentat mot bostadshus och samhällsfunktioner, nästan dagligen sker brutala våldtäkter både utom- och inomhus. Tillsammans med en frän, obscen retorik i samhällsdebatten visar det att våra myndigheter håller på att förlora greppet om sitt rättsvårdande ansvar. …..

EU drivs fram mot en supermakt

Söndagen den 26 maj valdes ett nytt parlament i EU för en period på 5 år. Efter mycket spekulerande om utgången stod de gröna och de s k populistiska partierna som segrare. På kvällen samma dag kommenterade den italienska premiärministern Matteo Salvini valutgången med orden: ”Ett nytt Europa är fött.” …. 

Väckelsetider kan också vara förföljelsetider

Högsommartid, då solen står som högts och dagarna är som längst, kan väckelse- och förnyelsetider bryta fram i Guds rike. Det är i midsommartid som vi möter en av Bibelns märkligaste och tydligaste personligheter, enligt det svenska kyrkoårets predikotexter, nämligen Johannes Döparen. ….

Sverige är i kris – låt böneropen höras

När vi inser allvaret i den svaga andliga situation som vårt land befinner sig i (vilket många av oss gör) borde vi komma samman och ropa till Gud om Hans hjälp så att det kan bli en förändring. Samtidigt är det många som förtränger att människor går evigt förlorade om de inte blir frälsta? Paulus viktigaste böneämne var att judarna, hans egna landsmän, skulle bli frälsta: ”Bröder, mitt hjärtas önskan och min bön till Gud för dem /judarna/ är att de ska bli frälsta.” (Rom. 10:1). Men det finns också tecken på att allt fler tar sitt ansvar i förbönstjänsten för landet. ….

Kan EU bli ett apokalyptiskt Romarrike (del 2)

I denna andra del ger jag en kort översikt av sentida försök att skapa enhet i Europa och därefter en tolkning av världsimperierna som beskrivs i Danielsbokens profetior och i Uppenbarelseboken. Där röjs slående likheter mellan Romarriket och dagens EU, profetior som kommer få sin slutliga uppfyllelse i den tid då Jesus Kristus ska återkomma till jorden för att vara kung i Guds rike. ….

Kan EU bli ett apokalyptiskt Romarrike (del 1)

EU – Europeiska Unionen – är ett välkänt begrepp. Det går knappast en dag utan att EU nämns i olika massmedia. Det är högaktuellt då vi står inför att välja de politiker som ska företräda vårt land i EU:s parlament de närmaste fem åren. Europaparlamentsvalet, som av många politiker anses vara det hittills viktigaste i EU:s historia, sker söndagen den 26 maj i Sverige. …. I denna artikel vill jag redogöra för hur det antika Romarriket och dagens EU kan hänga ihop utifrån deras historia och med det Bibelns profetior beskriver. Eftersom artikeln är lång med mycket fakta, är den uppdelad i två avsnitt.

Kristna har ansvar för en sansad klimatdebatt

I en tidigare artikel som handlade om människors klimatoro skrev jag att ”farliga” åsikter framförts i en artikel av 87 svenska influensers som ställt odemokratiska krav på regeringen. De är inte ensamma i sina åsikter. I Aftenposten (15/3) skrev 25 norska ”kulturprofiler” i samma totalitära ton och krävde utomparlamentariska åtgärder för att rädda klimatet. Sådana opinionsbildare utgör ett hot mot demokratin och skapar onödig polarisering i samhället. ….

Feministiska rörelser – ett tecken i tiden

Feminism som begrepp har funnits väldigt länge och har haft olika uttrycksformer och innehåll under olika tider. De senaste femtio åren har det blivit alltmer aktuellt i samhällsdebatten och har fullkomligt exploderat det senaste året mycket på grund av den så kallade Metoo-rörelsen. Men vad står begreppet feminism för och hur entydigt är det? …. Detta leder oss till en ”feminin rörelse” som löper som en kärlekens gyllene tråd genom Bibeln och frälsningshistorien. När vi läser om hur Gud skapar människorna så gör Han det för att ha gemenskap med dem. ….

 

Oron för klimatet leder många vilse

Ingen medveten människa kan blunda för att jordens klimat just nu genomgår förändringar som påverkar livsbetingelserna för mänskligheten. Förra året blev det varmaste på 260 år! Två stormar med en veckas mellanrum inledde 2019. ….Tyvärr har klimatförändringen skapat hysteri bland vanliga medborgare, ….

Vad kan vi förvänta under 2019

Året 2018, som vi lagt till handlingarna, kallar jag ett ”svängdörrens år” därför jag tror att den skiftning i andevärlden, mellan mörkrets rike och ljusets rike, som pågått över vårt land och i hela västvärlden under de senaste åren har eskalerat. På det synliga planet har det skakat om på olika samhällsområden. Klimatet har skiftat mellan kyla och extrem värme på ett sätt som inte skett på väldigt länge. Det är inte konstigt att människor är oroliga inför det som sker på klimatområdet. Enligt en undersökning känner varannan svensk ångest inför klimatförändringarna. Kanske vi befinner oss i den tid som Jesus profeterade om i Luk. 21:25,26. ….

Sverige dras in i den nya världsordningen

Sverige befinner sig i en märklig och samtidigt mycket allvarlig politisk kris. Det har förflutit tio veckor sedan riksdagsvalet, den 9 september, och ingen ny regering finns ännu på plats. Detta är en unik situation i svensk politik. Aldrig tidigare har det hänt att det tagit så lång tid att rösta fram en statsminister. Sverige har genomlevt regeringskriser förr men ingen av dessa har varit av den digniteten som den som nu sker inför öppen ridå. Våren 1981, då vi hade en borglig regering med Torbjörn Fälldin (C) som statsminister, var det politiska läget mycket allvarligt. I min bok ”Den karismatiska väckelsen – vad hände” skriver jag om detta: …. Det jag skriver visar med all tydlighet att våra länder (inte minst vi i Sverige) står inför svåra och avgörande utmaningar de närmaste åren. Den västerländska kulturen befinner sig i ett paradigmskifte och mycket talar för att vi närmar oss med hast Uppenbarelsebokens apokalyptiska tid. ….

Den demokratiska nationalstaten är hotad

Vi har haft demokrati i Sverige cirka 100 år där grundbultarna har varit, och är , tryck- och åsiktsfrihet, samvets- och religionsfrihet, allmän rösträtt och likhet inför lagen. Det har varit en självklar hållning för den folkliga majoriteten. Det kan vara befogat att påpeka att det var den framväxande frikyrkligheten under 1800-talets senare hälft, med baptismen i främsta ledet, som banade vägen för detta betydelsefulla samhällsskick. Detta, för de flesta svenskar, självklara samhällsbygge utsätts nu för påfrestningar sedan ett tjugotal år tillbaka, mycket på grund av en allt mer internationell politik. …

Det börjar bli sent på jorden

Vi är inne i slutspurten av årets valrörelse som tydligt speglar den tilltagande sekulariseringen i Sverige. Riksdagsvalet, som somliga kallar ett ödesval, kan resultera i ett politiskt kaos vi inte tidigare sett. Flera viktiga och avgörande samhällsfrågor lyser i stort sätt med sin frånvaro i valdebatten – den fria abortlagen, som infördes 1975, en tilltagande sexuell omoral sedan 1990, Sveriges officiella negativa inställning till Israel efter hösten 2014 och en växande muslimsk befolkning sedan 2015.

Månförmörkelser och profetiska händelser under 2018

Gud kommunicerar genom det talade och skrivna Ordet, såväl som genom skapelsen. (Psalm 19:1-8). Solen och månen har Han skapat till att vara tecken som utmärker (bibliska) hög-tider och som signalerar särskilda perioder för Israel såväl som för övriga folk. (1 Mos. 1:14,15; Psalm 104:19; Luk. 21:25-28). Under 2014 och 2015 visade sig sol- och månförmörkelser exakt vid de bibliska högtiderna, på våren och på hösten, vilket givit föraningar om att tiden för Jesus ankomst närmar sig med hast. Året 2018, som är ett viktigt valår i Sverige och ett jubileumsår i Israel, har inletts med flera månförmörkelser som tolkas som markörer till en stark obalans i naturen. ….

Nationen Sverige är i en brytningstid

Utvecklingen i Sverige de senaste åtta, tio åren har allt tydligare visat att den går i en negativ riktning. Allt oftare hör vi politiker, affärsmän och samhällsdebattörer beskriva Sverige som ett land som slits isär på olika sätt. … I dagsläget är Sverige världens näst mest sekulariserade land (efter Japan) och världens mest individualistiska land. I dessa avseenden har ”Landet lagom” blivit extremt. Ett ord som sammanfattar denna utveckling är oberoende. Vi har blivit autonoma, vilket betyder att var och en är sin egen lag i sin privata värld. I vår jakt på frihet har vi gjort oss själva oberoende av Gud (sekularism) och oberoende av varandra (individualism). En sådan kultur frontalkrockar med Bibelns korsmärkta budskap, som kan sammanfattas med, ”Älska Gud och älska människor.” ….

Nytt Hopp för Sverige – Nationaldagen 2018

Sverige har under många år legat i framkant när det gäller demokratiska värden och materiell välfärd. Vi har all anledning att uttrycka tacksamhet till Gud vår skapare för detta land som vi får leva i. Pingströrelsens starka man under 1900-talet, pastor Lewi Pethrus, skrev en sång 1952 där en strof lyder: Svenska folk, du borde tacka, tacka Gud av all din själ, för det land som han dig givit, att han vårdat det så väl. Bed att han det ville hägna med sin nåd från strand till strand. …” Den uppmaningen gäller i högsta grad i dag. …

Skakningarna tilltar i Sverige

Vad händer med Sverige? Den frågan hör jag allt oftare i dag från både kristna och icke kristna. Det är en oroande utveckling i landet vad gäller moral och etik. Vi har levt under lång tid med den självklara bilden att Sverige är en stabil demokrati. Och visst, Sverige har varit ett föregångsland för demokratiska värden ända sedan 1766 då man, som första land i världen, införde tryckfrihet, yttrandefrihet och offentlighetsprincipen i vår grundlag. Men den bilden av Sverige håller på att krackelera. Uttalanden av somliga politiker visar på det. ….

Landets grundvalar vacklar – och det går fort

Sverige är ett av världens främsta länder vad gäller demokratiska värden och materiell välfärd. Till den höga nivå har vårt land vuxit fram under de senaste 150 åren. En tid då de mest samhällsförvandlande väckelserna ägt rum i Sverige. Vi har all anledning att uttrycka vår tacksamhet till Herren för vårt land. … Men mycket i det sekulära samhället går åt fel håll. Landets grundvalar är på väg att upplösas och det går fort. Sveriges starka symbol, den korsmärkta flaggan i gult och blått, håller på att slitas isär i den moraliska snålblåst som viner över landet. ….

Sveriges utrikespolitik är farlig

Vid det senaste riksdagsvalet hösten 2014 fick Sverige en minoritetsregering bestående av socialdemokrater och miljöpartister. Deras politik har under mandatperioden varit svårnavigerad och ryckig och fört vårt land in i ett ännu svårare läge än det varit före denna regerings tillträde. Detta gäller inte minst på utrikespolitikens område. Vid riksdagens öppnande, 3 oktober 2014, läste statsminister Stefan Löfven (S) upp sin första regeringsförklaring, som innehöll avsikten att snarast möjligt erkänna en palestinsk stat. Det märkliga med detta besked var att det tillkännagavs utan någon debatt, varken i riksdagen eller i utrikesutskottet, där ett sådant viktigt ärende bör förankras enligt praxis i utrikespolitiken. Regeringens skäl till denna brådska kan man bara spekulera i, därför är det lätt att tänka att man haft en dold agenda med detta förfarande. ….

 

Det är närmare nu – än det var igår

En god vän och kristen broder skrev en bok för femton år sedan om tidens tecken och tidens slut. Boken, med titeln Det Är Nära NU!?, är mycket välskriven och adekvat till sitt innehåll för tiden runt sekelskiftet. Författaren utgår från det han kallar huvudmätare – olika händelser som kan registreras som mätare på hur nära vi kommit den tid Bibeln kallar den yttersta tiden. Han skriver om Tiden, om Krig och ekologisk obalans, om Landet och folket Israel, den Yttersta tidens ekonomiska och politiska system och om Församlingen i den yttersta tiden. Klart är att vi är närmare den yttersta tiden och Jesu återkomst idag än då min vän skrev sin bok. I ett bibliskt perspektiv så började faktiskt den yttersta tiden redan efter den första Pingstdagen år 30 e. Kr. och kommer att vara fram till att Jesus Kristus uppenbarar sig och etablerar sitt rike på jorden….

Står den västerländska kulturen inför ett paradigmskifte

Vi är på väg mot en samhällsförändring av stora mått. Den västerländska kulturen, som är uppbyggd på kristen grund, håller på att erodera, inte bara i det svenska samhället utan i stora delar av Europa. Starka ateistiska krafter har som mål att sparka undan den kristna tron från det offentliga rummet. Man kan möjligen tolerera att människor har sin tro som en privat angelägenhet. Något radikalt måste hända i de kristna församlingarna ifall kristendomen fortsatt ska ha inflytande på våra samhällen, vilket är en tydlig biblisk uppmaning. ….

Nationaldagen – en dag att mötas i samtal och bön

Den 6 juni firas Sveriges nationaldag, för trettonde gången som helgdag. Tidigare var den ”bara” Svenska Flaggans dag. Nu kan alla svenska medborgare fira den fullt ut och vara tacksamma över att få bo i ett demokratiskt land. Men vad händer i ”landet lagom”? I Sverige, varifrån det under 50-talet sändes ut flest missionärer i världen, vill politiker och opinionsbildare idag osynliggöra religionen. Hur ska vi förhålla oss till religiösa uttryck? Kan, och bör den ha någon plats alls? Och i så fall, hur mycket av människors religiösa tro ska man våga tillåta? Det är ängsliga frågor som surrar i luften just nu!

Allvarliga hot mot Sveriges gränser!

Sverige är just nu utsatt för både inre och yttre hot, och om dessa förlöses fullt ut kan det vara ödesdigert för landet. Ett inre hot gäller hanteringen av flyktingströmmen. Visserligen säger Säpo att flyktingarna inte utgör något direkt hot mot Sverige. Snarare kan de vara hotade av egna angivare. Men det finns andra bedömare som hävdar att det kan komma potentiella terrorister med flyktingarna. Ett yttre hot är Sveriges relation till Ryssland och dess agerande med falsk propaganda, otillåten undervattensverksamhet och stridsflyg över Östersjön mot våra gränser. De senaste åren har ryssarna utökat sina militärövningar i vårt närområde. …. 

Oväntade händelser i världssamfundet

Vi lever i märkliga tider just nu. Det nya året har hittills präglats av starka motsättningar i världssamfundet på grund av oväntade, men avgörande händelser. Människors oro, osäkerhet och undran över vad som händer i samhället har tilltagit markant den senaste tiden. Jesu ord i Lukasevangeliets 21 kapitel är som en beskrivning av vår egen tid: ”Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. …” De senaste åren har det hänt mycket i den internationella politiken som för gemene man varit oväntat. Och det som hänt har direkt påverkat den enskilda människan vilket visar att vi lever i en global värld där mycket hänger ihop med vart annat. Några händelser som märkbart påverkat världssamfundet under de senaste åren och särskilt i år 2017 beskriver jag här.

2017 kan bli både ett nådens och nödens år

Inför ett nytt årsskifte är det brukligt att reflektera över tillvaron, inventera året som har gått och kanske sätta upp mål inför året som kommer. Oavsett vad som hänt oss under det gångna året har vi säkert förhoppningar om att det nya året ska bli bättre. Men hur det än blir på det personliga planet kommer politiska, ekonomiska och sociala skakningar med all sannolikhet att fortsätta på det globala planet. Om 2017 blir ett nådens eller nödens år för oss personligen beror av hur vi ställer oss till Guds erbjudande om frid och frihet genom tron på Jesus Kristus. Men även om vi tar emot, och lever i, Guds kärleksfulla erbjudande kanske vi kommer att uppleva både nåd och nöd. …

Det judiska året 5777 och hedningarnas år 2017

År 2016 inföll det judiska nyåret den 2 och 3 oktober. Det är en biblisk högtid, Basunklangens högtid som på hebreiska heter Yom Teurah, eller Rosh Hashanah. (3 Mos. 23:23-25.) I år sammanföll högtiden med muslimernas nyår Muharram. Då inleddes år 5777 i den hebreiska/bibliska tidräkningen och det är, enligt rabbinsk forskning, ett jubelår, det 50:e året efter sju sabbatsår. (3 Mos. 23:8ff.). Jubelåret är ett år av upprättelse för Israel, frigivning av slavar och återställelse av människornas egendom. Året 5777 är Israels 70:e jubelår räknat från deras intåg till Kanaan under ledning av Josua. (Jos. 3:14-17). …..

Tempelberget och Jerusalem – världssamfundets sista stötesten

Tre gånger i år har FN:s världsarvsorganisation UNESCO röstat igenom en resolution angående Tempelbergets status som lämnats in av sju arabiska nationer, Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan. Där nämns inte de judiska namnen på Tempelberget och Västra muren, bara de arabiska Al-Aqsa Mosque och Haram al-Sharif. Israel fördöms som ”ockupationsmakt” och deras aktioner i östra Jerusalem. När resolutionen lades fram första gången i april antog Unesco uttalanden som fördömer Israel som ”ockupationsmakt” och deras aktioner i östra Jerusalem. Röstresultatet var 24 röster för, 6 mot och 26 nedlagda. Då röstade Sverige för. Den 12 oktober, på Israels heligaste dag Yom Kippur, antogs resolutionen för andra gången av Unescos styrelse men då lade Sverige ned sin röst. Två veckor senare röstade Världsarvskommittén (bestående av 21 medlemsländer, dock inte Sverige) för densamma med 10 röster, 2 mot och 8 nedlagda. …..

 Som det var på Noas tid

Rubriken är hämtad från Lukasevangeliet kapitel 17 och vers 26 där sammanhanget visar att Jesus talar om hur människorna kommer att leva vid tiden strax innan hans ankomst till jorden. Såsom människorna levde på Noas tid så kommer de också att leva vid den tiden, säger Jesus. Noas tid, som skildras i 1 Moseboken kapitel 6, präglades av mänskligt våld och ondska och sexuella relationer mellan märkliga änglaväsen och kvinnor. När Jesus tar Noas tid som exempel på hur den sista tidens människor kommer att leva, säger han: ”Folk åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, …” Det han nämner är ju naturliga, basala behov bland människor i alla tider. Så vad menade han, och hur skulle lärjungarna förstå det? …

Är yoga en frälsningsmetod

Denna vår har utövandet av yoga blivit aktuellt i Sverige som aldrig tidigare. Det kan bero på att Indiens premiärminister Narendra Modi stod i FN:s talarstol i september 2015 och presenterade yoga som ”Indiens ovärderliga bidrag till världen” och uppmanade världens ledare att utlysa en ”Yogans dag” den 21 juni. ”Yoga är mer än bara fysisk träning. Vi firar inte bara en särskild dag utan vi övar det mänskliga sinnet att inleda en ny era av fred. Yoga har makten att föra hela mänskligheten tillsammans.” sa Modi. Det är stora ord och höga anspråk han förde fram, och han fick med sig 177 av FN:s medlemsländer på att utlysa en årlig, internationell yogadag! Ska yogaförespråkare i Sverige gå före och vara en draghjälp åt premiärminister Modi i hans lanserande av yoga som den bästa frälsningsmetoden och vägen till världsfred?….

Är Västvärldens kultur på väg mot kollaps

Västvärldens kultur och samhällsliv har under ett par årtusenden präglats av kristen, bibelförankrad tro och förkunnelse. Man har med rätta talat om Västvärldens, och synnerligt Europas människor som kristna, även om ett stort antal har varit, och är namnkristna eller kulturellt kristna. Men genom ett flertal stora och genomgripande väckelser har miljoner individer upplevt en andlig nyfödelse, som i sin tur kommit att förändra hela samhällen och städer i det sociala livet. Men från och med 1950-talet har den kristna tron och församlingstillväxten successivt avklingat.

Tror kristna och muslimer på samma Gud

Denna fråga var främmande och överflödig för både kristna och sekulariserade svenskar för 30-40 år sedan. Man hade ingen större anledning att fundera över en sådan frågeställning. Men i en allt mer krympande värld, och i takt med de många flyktingar som kommer till vårt land av vilka de flesta är muslimer, är det inte ovanligt idag att man tror att det är samma gud som tillbeds i kyrkor och moskéer. Att sekulariserade kristna och icke troende människor kan ha en sådan uppfattning är inte förvånande. Desto allvarligare är det att den verkar utbreda sig bland kristna i allmänhet, och hos pastorer och präster i synnerhet. Enligt en nyligen gjord enkät i tidningen Dagen anser nästa hälften av prästerna att ”kristna och muslimer vandrar mot samma Gud”. Flera biskopar, med Ärkebiskop Antje Jackelén i spetsen, inte bar tror så utan argumenterar också flitigt för en sådan troshållning. Dock är det inte bara i Svenska kyrkan man har denna uppfattning. Det finns även frikyrkokristna som menar att muslimer, judar och kristna ber till samma gud…

Flyktingströmmen – ett tidens tecken

. Under de två år som gått (2014-15) har vi sett tilltagande skakningar av olika slag. En är den ”kristna kartan” i Sverige som förändrats på ett sätt som ingen av oss skulle tro vara möjligt för tio år sedan. Biskopar och präster, såväl som frikyrkopastorer, framhåller betydelsen av religionsdialog och menar att vi (kristna och muslimer) tror på samma gud. Och allt fler förkunnare, både kända och okända, närmar sig katolsk tro och mystik, och några har tagit steget att konvertera till katolska kyrkan. Detta sker samtidigt som en frimodig evangelisation och Jesusförkunnelse försvinner allt mer. Det är inte ovanligt att TV-predikanter inte nämner Jesu namn i sin predikan. En annan skakning är det alltmer utbredda våldet som blivit mer hänsynslöst. Även om det mesta våldet sker inom kriminella och marginaliserade grupper så blir också ”vanliga” människor utsatta. Här märks också ett tilltagande hot och allvarliga våldsinslag på skolor i landet. Ett tredje område där vårt samhälle skakas, är flyktingströmmen som stadigt ökat under de senaste två åren, och som vi inte ser något slut på. Det kommer resten av artikeln att handla om. ….

Sveriges roll i en ny världsordning

Fredagen den 25 september var påven inbjuden att tala i FN:s generalförsamling, ett väl förberett uppdrag. Samma dag antog FN en ny handlingsplan, AGENDA 2030 – globala mål för hållbar utveckling, en plan som påven gav sitt fulla stöd med förhoppning om att den ska tjäna till världssamfundets förbättring. Handlingsplanen ersätter den, sedan 1992 aktuella handlingsplanen Agenda21, och ska börja implementeras från den 1 januari 2016. Hittills har den dock inte blivit mycket uppmärksammad i våra media, men vi lär få höra om den vad det lider. Frågan är vilken roll Sverige kommer att inta i genomförandet av handlingsplanen? …..

Finns politiskt ledarskap i dessa kristider

Sverige befinner sig i en andlig, politisk och social kris som vi alla varit med och bidragit till på ett eller annat sätt. Synden, ondskan och våldet har fått ett allt starkare fäste i vårt samhälle under de senaste tio åren. Mobbningen bland unga har eskalerat vilket gör att många barn och tonåringar får psykiska besvär som är svåra att hantera. Varannan kvinna i Sverige idag har utsatts för någon form av våld efter sin 15-årsdag enligt en undersökning. Misshandel, mordförsök och mord hör numer till det vardagliga livet och det skapar otrygghet och rädsla bland ”vanliga” människor. Debattklimatet har också hårdnat betydligt, mycket beroende på användandet av sociala medier där man kan vräka ur sig vad som helst utan att behöva synas. Resultatet blir själsliga sår som är svårläkta, och hatkänslor som kan vara svåra att hantera. Det gångna riksdagsåret har präglats av ”kiv och split” i riksdagarbetet, mycket beroende på att det politiska landskapet har ritats om i Sverige under senare år. Detta avspeglar sig också hos medborgarna i deras attityder och känslor inför politiker och politik. Förtroendet för politikerna har kanske inte varit lägre än det är nu….

Israel – Guds ögonsten och världens stötesten

Vi har gått in i höstmånaden september, och året är 2015. Detta är en mycket speciell tid som vi med fog kan kalla profetisk, vilket i olika avseenden innebär en turbulent och avgörande tid i världssamfundet….. I denna artikel lyfter jag fram Israel och det judiska folket som Guds speciella folk och deras roll som en viktig aktör i världssamfundet. För att förstå vår egen tid, och vad som nu händer, måste vi se och värdera det utifrån ett profetiskt perspektiv med Bibeln som grund. I centrum för det profetiska ordets fullbordan finns Israel. Därför är det viktigt att tolka skeendet utifrån judisk tid. Det judiska året 5775 går nu mot sitt slut i och med månaden Elul som avslutas den 29:e, vilket är söndagen den 13 september. Det är sista dagen på det bibliska sabbatsåret, ett år som återkommer vart sjunde år i en tidscykel på 49 år och som börjar och slutar med ett jubelår. (Se 3 Mos. 25:1-19)…..

Vem är han påven Franciskus

Hösten 2015 kan bli en globalt mycket turbulent tid, politiskt och andligt. Perioden mellan den 13 och 28 september, som börjar på den bibliska högtiden Basunklangens högtid (judarnas nyår) och avslutas på Lövhyddohögtidens första dag, inträffar sällsynta saker i Israel och USA. Söndagen den 13/9 avslutas ett bibliskt sabbatsår (3 Mos. 25), vilket är det sjunde i en cykel av sju sabbatsår (49 år), som är tiden mellan jubelåren, det femtionde året. Det kommande jubelåret (judiska året 5776), som inleds på Försoningsdagen den 23/9, är Israels sjuttionde (70:e!!) sedan Mose tid och det fyrtionde (40:e!!) sedan Jesu tid. …   Det är inte bara konflikterna i Mellanöstern, som blickarna riktas mot. När FN öppnar sin 70:e session den 15 september lanseras ett globalt projekt kallat Agenda 21, vilket innebär att miljön, klimatet, fattigdomen och jämställdheten i världen står i fokus. Förvånande är att påven Franciskus inbjudits till FN för att bland annat underteckna Agenda 21. Påven är visserligen ledare för Vatikanstaten, men varför ska han för den skull agera som en politisk världsledare? …

Gör nationaldagen till en bönedag

I en svår andlig tid stärks bönelivet alltmer bland Guds folk i vårt land, vilket enskilda kristna och församlingar vittnar om. Både i små bönegrupper och gemensamma bönedagar ber man konkret för sin ort och för landet. Positiva rapporter kommer från Luleå i norr till Malmö i söder, från Göteborg i väster till Stockholm i öster och många platser där emellan. Bönesvar vittnar om att våra böner når till en bönhörande Gud. Men det finns också frågetecken hos ledare och ”fotfolk” inför behovet av bönemöten och bönedagar där aktuella församlings- och samhällsfrågor står i fokus. Man menar att bön är något som sker hela tiden i församlingens olika verksamheter och behöver inte ”annonseras” till vissa tider och platser. Om det vore så väl, att församlingslivet i Sverige genomsyrades av ”bön, åkallan, förbön och tacksägelse….” (1Tim.2:1), skulle förvisso det andliga läget se annorlunda ut i vårt land. I Bibeln finns tydliga exempel på sådan, enskild och gemensam bön….

Kommer det judiska sabbatsåret 2014-15 påverka Sverige

I de bibliska texterna ser vi att sabbaten – en period av vila – har skapats av Gud för människans bästa, Mark. 2:27,28; 1 Mos. 2:1-3. Gud själv vilade från sitt arbete på den sjunde skapelsedagen som därmed blev sabbatsdag för människorna. Sabbaten är alltså inrättad av Gud i själva skapelsen och är därmed påbjuden att hållas av alla människor i alla tider till deras välsignelse. När Herren hade utvalt Israel till sitt egendomsfolk, till att vara Hans representanter bland alla andra folk, befallde Han dem att hålla sabbatsdagen, den sjunde dagen i veckan, som ett evigt tecken mellan Gud och folket, 2 Mos. 31:12-17. …Nu pågår ett bibliskt sabbatsår enligt den judiska kalendern. Det började den 25 september 2014 och avslutas den 13 september 2015. Året är 5775 i den judiska tidräkningen. Detta sabbatsår är det sjunde i en serie av sju (7×7=49) och följs därför av ett jubelår. Det är Israels sjuttionde jubelår räknat från folkets intåg i Kanaans land under Josuas ledning, och det börjar den 23 september 2015, på Försoningsdagen, Yom Kippur, och pågår fram till Försoningsdagen 2016. Under sabbatsåret som nu pågår visar sig speciella bibliska tecken. ….

Ska Sverige vara en fårnation..

I en allt mer global värld och ett mångreligiöst samhälle behöver våra politiker ha kunskap om Bibeln och andra religiösa skrifter för att bättre förstå det som händer bland religiösa människor med hot, hat, krig och terror. De behöver denna kunskap även för att förstå sådana sammanhang som man har att fatta beslut om. Utan sådan kunskap kan politiska beslut få ödesdigra konsekvenser. Aktuellt exempel är regeringen Löfvens beslut den 30 oktober 2014, att som första EU-land erkänna en palestinsk stat. Avsikten fanns med redan i regeringsförklaringen som lästes upp fredagen den 3 oktober, på den för judar heligaste dagen, Försoningsdagen. Den stolta proklamationen från Löfven kom som en chock för svenska medborgare. Israel reagerade genast och kallade hem sin ambassadör Isaac Bachman.

Regeringskrisens fokus – invandringspolitiken

För två månader sedan skrev jag i en artikel på hemsidan att den nya svaga minoritetsregeringen skulle få svårt att vinna majoritet för sina förslag i riksdagen. Och att till den andliga kris som blivit allt tydligare i Sverge fördjupas också nu en politisk kris. Det är dock inte med glädje jag konstaterar att detta nu är ett faktum. En av orsakerna till att regeringen Löwens budget fallit, och den politiska turbulens som blivit följden av detta, är främst att finna på ett andligt plan. Regeringens förhastade och felaktiga beslut, att erkänna en palestinsk stat, är av en sådan dignitet och i ett bibliskt perspektiv ett mycket allvarligt beslut för vårt land…. En annan orsak till riksdagens politiska dödläge är den konsekvent negativa hållning som samtliga partier har till Sverigedemokraterna. Jag kan förstå en sådan hållning utifrån ett ideologiskt och människovärdigt perspektiv, en hållning som jag själv delar,…

Sverige befinner sig i ett sårbart läge

Den 27oktober till 2 november blev en mörk vecka över Svea rike både i fysisk och andlig mening. Höstmörkret började göra sig gällande allt mer och natten mellan lördagen och söndagen gick vi tillbaka till normaltiden, en tydlig markering till den mörka årstiden. Det blev också en mörk vecka i andevärlden på grund av två historiska myndighetsbeslut. Måndagen den 27:e beslutade Riksbanken att sänka sin styrränta från 0,25 procentenheter till den lägsta nivån noll procent, och på torsdagen den 30:e beslutade regeringen att erkänna en palestinsk stat. Vårt land har försatts i en svår moralisk och andlig situation i och med dessa beslut, men tack och lov finns det ett ljus som lyser i mörkret och det är Jesus, han som är världens ljus. (Joh. 1:5 och 8:12). Han är Sveriges hopp i en mörk tid och om vi följer honom får vi del av livets ljus och kan därmed övervinna det mörker som finns runt omkring oss just nu. Riksbankens sänkning av reporäntan från 0,25 procentenheter till den historiskt lägsta nivån noll procent……

Sveriges nya regering…

Sverige har fått en ny regering – en minoritetsregering bestående av S och MP. Med tillsammans 37,9 procent av väljarkåren är det den svagaste regering som Sverige haft på mycket länge. Oavsett politisk ideologi kommer regeringens förslag att få svårt att vinna majoritet i riksdagen. Det betyder att riksdagens arbetet kommer att bli mycket besvärligt och ytterligare spä på oron och de osämjor som finns mellan olika grupper i landet. Till den andliga kris som blivit allt tydligare i vårt land och fördjupats under senare år får vi nu också en politisk kris som kommer att utsätta oss för svåra prövningar. Ett exempel på detta är den nye statsministern Stefan Löfvens uttalande då han deklarerade i regeringsförklaringen att, ”Sverige ska erkänna Palestina som stat”…..

 Sveriges folk är lagd i en vågskål

….. När sedan första världskriget inleddes, den 28 juli 1914, besparades svenska folket det helvete som miljoner människor fick uppleva under de drygt fyra år som kriget pågick. Men en ny väckelsetid bröt fram över landet som gick under namnet pingstväckelse. Trettio år därefter, när det andra världskriget pågick för fullt i Europa, hölls vårt fosterland utanför också detta fruktansvärda inferno. Dock hängde det bara på en timme då Hitler hade för avsikt att invadera Sverige ifrån Norge och Danmark 1941. Men av något skäl drog han tillbaka sin order. Åren som följde präglades av ett andligt uppvaknande då många människor kom till tro och blev helande från olika krämpor. Efter ytterligare tio år var Sverige illa ute igen då Stalin hade långtgående planer på att invadera Sverige och Norge för att få tillgång till Atlantkusten. Men genom profeter……

Flyktingströmmen ökar till Europa

Flyktingströmmen till Europa ökar stadigt och kommer under detta år att nå nivåer som man aldrig varit med om tidigare. Det är främst från de krigshärjade länderna i Mellanöstern som människor flyr och majoriteten av dem är muslimer. Men även många kristna känner sig tvingade att fly från länder som Syrien, Irak och Iran. Enligt FN:s flyktingkommissariat befinner sig över 50 miljoner människor på flykt just nu och så många har det inte varit sedan andra världskriget. Sverige är ett av de europeiska länder som tar emot flest flyktingar, och många av dem kommer från dessa krigsområden. I början av 2014 beräknade Migrationsverket att Sverige skulle ta emot 60 tusen flyktingar under detta år, men på grund av en ökande flyktingström från Syrien och Irak har den siffran höjts till 80 tusen. Så många har vi inte tagit emot sedan i början av 90-talet. Och det är självklart att ett välmående och välorganiserat land som Sverige ska öppna ”sitt hus” för nödställda människor även om det kostar en del och skapar problem som man helst vill slippa.

Nu behövs bibelförankrad, Jesuscentrerad förkunnelse

Visst, det är viktigt att känna kontinuitet i tron och samhörighet med generationer som gått före, och där har samfunden haft ett berättigande, men dessa är i sig inget uttrycker för Kristi andliga kropp på jorden. Enligt NT består, och uttrycks församlingen av människor som är födda av Guds Ande och lemmar i Kristi kropp. I den gemenskapen, inte primärt i ett visst samfund, finns Andens enhet, en enhet som vi hela tiden måste arbeta på att bevara. Ef.4:1-6. Hur kan Ulf Ekman nu se den katolska kyrkan som det bästa uttrycket för Guds församling på jorden då han tidigare tagit avstånd och sagt att den är full av irrläror? Vad har förändrats? Att där finns pånyttfödda medlemmar betvivlas inte, jag har mött många av dem genom åren, men mycket är obibliskt i deras lära och praktik.

 Sverige står vid ett vägskäl

Sveriges samhälle är på väg att utvecklas åt fel håll i moraliskt, etiskt och andligt avseende! Och den utvecklingen går fort med tilltagande korruption, ökande våldtäkter, försämrade skolresultat, fler som drabbas av psykisk ohälsa, ohejdad konsumism och en exempellös nedrustning m.m. Jag vet inte hur du upplever situationen i Sverige just nu. Kanske är du illa berörd över utvecklingen eller så kanske du inte alls bryr dig. Jag konstaterar dock att Sverige är i ”ett skarpt läge” just nu.Guds folk i Sverige har stått vid ett vägskäl under lång tid och nu ruvar ett stort allvar över landet. För tio år sedan besökte de amerikanske pastorn David Wilkerson Sverige för sista gången och bar då fram ett profetiskt budskap. Han sa: ”Gud säger till Sveriges kristna: ´Jag kan inte göra allt jag vill med er, eftersom vi är i otakt med varandra. Det beror inte på att ni har fallit i avfällighet eller ondska. Problemet ligger på en annan nivå: Sveriges kristna har gripits av apati och håglöshet…”

Märkliga tidstecken inför 2014

Kan det vara ett tidens tecken, när Jesus visar sig för en ultraortodox rabbi i Jerusalem och vid hans dödsbädd säger till honom: ”Jag är Messias och mitt namn är Jehoshua! Jag kommer mycket snart!” Det kan det absolut vara, även om det inte är unikt att den förhärligade Jesus uppenbarar sig för både judar, muslimer och vanliga hedningar. Vi ska samtidigt komma ihåg att personliga uppenbarelser av Jesus kan inte vara några bibliska tecken på hans tillkommelse. Vi har inga sådana exempel i Bibeln. När Jesus talar om tecken som ska föregå hans tillkommelse har det karaktären av offentlighet, något som många människor kan observera samtidigt. Se exempel i Matt. 24:29-31 och i Upp.1:7.

År 2014 – ett hoppets och åtskiljandets år

Vi har just börjat ett nytt år vilket brukar innebära att vi har föresatser att ändra på saker och ting, bli bättre människor och ha förväntningar. Det är vad texten i Hebr.12:1 ger uttryck för – ”låt oss lägga av synden…”;  ”låt oss se på Jesus…”.  Men det är ingen speciell nyårstext – detta behöver vi ta till oss gång på gång under hela året. ”När vi alltså har en så stor sky av vittnen….”. De första kristna blev påminda om några av trons människor som levt i det Gamla förbundet för att de skulle ha dessa som förebilder till att själva  leva ett överlåtet liv i tro. Eng. öv. ”… who have borne testimony to the Truth”.

Är den evangeliska bibeltron hotad                                                                                                                                                                   Denna höst pågår ett intensivt samtal i olika media och i församlingar omkring Jesuspersonen, om hans mänsklighet och gudomlighet, om hans frälsande gärning på korset, om hans anspråk som den enda vägvisaren till Gud m.m. Anledningen bakom detta är ståndpunkter i tal och skrift som gjorts den senaste tiden från ledande personer i kyrkor och samfund och teologer på de kristna lärosätena. Dessa ståndpunkter handlar om det mest centrala i den kristna läran och tron, nämligen om Jesus är den han sagt sig vara, människoson och Guds son; om Jesus död på korset var en offergärning som tagit bort synden och försonat Gud och människa; och om Jesus är den enda vägen till Gud och ett evigt liv. 

Equmeniakyrkans ledarteologi är obiblisk
En predikant som förnekar Jesus försoningsgärning på korset, Guds allmakt liksom behovet av frälsning och omvändelse släpps normalt sett inte fram i predikstolen. I Equmeniakyrkan blir man utsedd till kyrkoledare istället. Vi ser med sorg och smärta en väckelsetradition som har tappat den evangeliska tråden.

Homosexualitet och kristet liv
Människans sexualitet och samliv är något mycket centralt och har alltid varit föremål för beskrivning och analys i både litteratur, på film och teater. Inte minst har man intresserat sig för det som kan anses vara avvikande i sammanhanget. När det gäller homosexualitet så har den ansätts vara, inte bara avvikande, utan också en sjukdom så sent som på sjuttiotalet i Sverige. Men från senare delen av åttiotalet har en successiv förändring skett i detta synsätt och allt fler i vårt  samhälle ser den homosexuella livsstilen som något normalt. Och lagstiftningen har också förändrats på detta område så att homosexuella personer nu mer kan ”gifta” sig. Även om kyrkan i stort fortfarande håller fast vid att en homosexuell livsstil i sexuell utlevnad är något avvikande och inte önskvärt i den kristna församlingen, så har även här en förskjutning i åsikter och praktiserande börjat göra sig gällande…..

Avslöja Sverigedemokraternas politik
I Sifos augustimätning får Sverigedemokraterna (SD) 9,9 procent och ökar därmed väljarsympatierna med 2,3 procent från förra mätningen. Det är i Stockholmsregionen de ökar mest, ett område där de tidigare haft svårt att vinna gehör för sin politik. Och från att hittills främst ha attraherat män ökar man nu också bland kvinnor. Är denna trend ett bekymmer eller något positivt för vårt samhälle? Eftersom 26 procent av befolkningen tycker att SD har den bästa invandringspolitiken måste det väl finnas något som är positivt med den och som innebär att även bekännande kristna attraheras.Varför gör man det i så fall? Är deras politik trovärdig eller är det kanske så att väljarna blir lurade av deras retorik? Att man sympatiserar med SD, har det verkligen med deras invandrings och flyktingpolitik att göra eller beror det på ett mer allmänt missnöje med regeringens sätt att hantera välfärdsfrågorna – skola, vård och omsorg – som professorn i statsvetenskap Marie Demker menar?

Europa och, eller EU – hur väljer vi
Nästa år inträffar ett s k supervalår, vilket innebär att det är första gången sedan Sverige inträdde i EU 1995 som vi samma år ska välja delegater till EU-parlamentet och hålla riksdags-, landstings- och kommunalval. Om det blir några ”superval” får tiden utvisa. Men välkänt är att intresset för EU har svalnat betydligt i de flesta medlemsländer, så även i Sverige. Främst är det bland väljarna som ointresset breder ut sig, men även många politiker verkar vara oengagerade. Och detta beror naturligtvis på den allvarliga  ekonomiska kris som EU befinner sig i sedan fem år tillbaka, vilket är en mycket djupare kris än vi här i lilla Sverige kanske är medvetna om. Den rymmer en politisk förtroendekris i vilken korruption och oärlighet ingår och som blottläggs genom de olikheter länder och folktraditioner har inom unionen.

EU krisen en ledarkris
Det är inte roliga tider vi lever i, skriver Svenska Dagbladets utrikesanalytiker Therese Larsson den 24 mars, och syftar på EU-krisen som tycks förvärras för varje vecka. Det är inte svårt att instämma i hennes konstaterande. Allt fler frågar sig, vad ska vi ha EU till? Redan från början lanserades EU som ett fredsprojekt och argumentets tyngdpunkt har varit ett enat Europa vilket är ett vällovligt syfte för att bevara freden. Vem vill ha krig inpå knutarna?  Samtidigt ser vi en tilltagande splittring inom EU i kölvattnet av den ekonomiska krisen. Nu blottas ländernas olikheter som grymt avslöjar EU som en gyllene staty på lerfötter. För den bibelkunnige är det inte svårt att se en parallell i kung Nebukadnessars dröm om bildstoden som i profeten Daniels uttydning skulle komma att krossas. Se Danielsboken kapitel två.

Jerusalem ofta nedräknad men aldrig uträknad
”Jerusalem har varit den judiska nationen Israels självklara huvudstad i den enda demokratin i Mellanöstern, och är så allt fort. Men den är framför allt Guds egen stad som Han har utvalt att vara sammanlänkad med Honom själv. Gud har sagt: ”Men Jerusalem har jag utvalt för att mitt namn skall vara där…”. 2 Krön. 6:6. Jerusalem tillhör alltså inte bara det judiska folket! Och inte heller något annan nation heller för den delen. Är det kanske därför som Jerusalem är en sådan het potatis politiskt sätt? På detta berg, där Jerusalem en gång blivit byggd, finner vi ursprunget till Israels och judarnas historia, vilken har sin grund i Gud, alltings skapare och livgivare. ”

Dålig bibelkunskap bakom minskat Israelstöd
Stödet för Israels nation och det judiska folket har varit självklart för en majoritet av kristenheten i Sverige allt sedan 1940-talet. Men under senare år har detta stöd svalnat allt mer. Varför? I tidningen Dagen (1 feb) säger teologen och f. d. direktorn vid Bildas studiecenter i Jerusalem, Sune Fahlgren, ”Jag tror att det finns en viss trötthet på frågan om Israel är en uppfyllelse av bibliska profetior eftersom konflikten är så utdragen. Sen har man också sett att israels tillkomst inte innebar något snabbt slut på denna världen.” Jag ser två orsaker bakom detta.

Ett nytt ekonomiskt system växer fram
Den ekonomiska kris som vi nu ser eskalera i EU är inget som har uppstått över en natt, även om det är under de senaste två åren som den blivit uppenbar för gemene man. Denna kris har funnits inbyggd i systemet ända sedan Masstrichtfördraget undertecknades av tolv nationer 1992. Efter att den gemensamma valutan, euro, introducerades omkring år 2000 har krisen tilltagit och fördjupats. Och sedan 2009 har länder, som Grekland, Irland, Portugal, Spanien och Italien haft mer eller mindre stora ekonomiska problem. Idag står dessa länder på randen till en ekonomisk kollaps. Vad är det som har hänt och varför?”

Sanning och lögn i Mellanösternkonflikten 2012
”År 2012 är snart till ända, ett år då den israeliska nationen blivit allt mer trängd mellan de storpolitiska sköldarna. Och den konflikt som pågått i detta område i drygt 60 år har inte kommit närmare någon lösning, snarare tvärt om. Denna lilla demokratiska nation, inklämd mellan stora arabiska länder med olika politiska system, förefaller bli alltmer isolerad i världssamfundet.  ——  Men denna konflikt är inte främst politisk/juridisk, utan den bottnar i en religiös/andlig motsättning. Därför kan den aldrig få sin snara lösning genom att det arabiska folket i området blir erkänt som en palestinsk stat. Knappast heller på lång sikt, det många tycks tro och se, som ett halmstrå för att lösa konflikten. ——-  Kan denna konflikt lösas? Till att börja med måste vi hålla oss till sanningen och lämna lögnerna. Annars blir det som med kejsarens nya kläder. Det kommer att visa sig att han är naken. ”

Måste böneutrop från moskéer tillåtas
”Sverige, stackars arma land som har så okunniga och aningslösa politiker när det gäller religion och människors tro. En aktuell fråga är om man ska tillstyrka eller avslå begäran om böneutrop från moskén i Fittja som ligger i Botkyrka söder om Stockholm. Till synes en teknisk/juridisk fråga för dem. Främst är det en fråga av religiös och praktisk art, menar jag.”

Yttrandefriheten hotas i världssamfundet
”Att kristendomen och kristna människor blir kränkta och förlöjligade har vi fått vänja oss vid. Vi vet att yttrandefriheten ger människan stort utrymme att uttrycka sin mening i tal och skrift. Och det ska vi vara tacksamma för och värna om. Men den måste omfatta alla religioner och dess företrädare. Då vi lever i ett mångkulturellt samhälle måste vi ha rätt att också få vara kritiska mot muslimer och islam utan att bli hotade eller fysiskt påhoppade.”

Kampen om Jerusalem år 2012
”Jerusalem har kommit i fokus för världspolitiken som aldrig tidigare.Världens ledande politiker vill dela Jerusalem så att den östra delen blir palestiniernas huvudstad och den västra judarnas huvudstad. Det blir märkligt och motsägelsefullt när samma ledare idag inte erkänner Jerusalem som judarnas huvudstad, utan demonstrativt har sina ambassader i Tel Aviv….”

Frikyrkans kris – en identitetsfråga! Pub. i Dagen 22/5

Frikyrkans kris. publ Aletheia 2012-04-26

Är Sverige sekulariserat